Chọn kế hoạch của bạn

Bạn sẽ phải trả cho các kế hoạch sau khi ban quản trị chấp thuận tài khoản nhà cung cấp của bạn

 • Lựa chọn tốt nhất

  Daisan shop

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 12500

  Doanh thu lên đến 200.000.000 đ

  Transaction fee: 4.5%

  Người bán hàng microstore

 • Bronze

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 25

  Doanh thu lên đến 500 đ

  Transaction fee: 20%

 • Silver

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 1000

  Doanh thu lên đến 1.000 đ

  Transaction fee: 10%

  Người bán hàng microstore

 • Gold

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 10000

  Doanh thu lên đến 10.000 đ

  Transaction fee: 5%

  Người bán hàng microstore

 • Platinum

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 100000

  Không giới hạn doanh thu

  Transaction fee: 1%

  Người bán hàng microstore